Kasutustingimused

Kasutustingimused

Käesolevad Kasutustingimused tulevad kohaldamisele MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva ja Kasutaja vahel.

1. Definitsioonid

 1. Kasutaja – Veebisaidi kasutaja, st Pileti ostja.
 2. Kasutustingimused – käesolevad MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva poolt kehtestatud üldtingimused Veebisaidi kasutamiseks.
 3. Ürituse korraldaja – MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva, mis vastutab kõigi Üritusega seotud asjaolude eest, sh Ürituse toimumise eest.
 4. Müügileping – MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva ja Kasutaja vahel sõlmitud leping, mis annab Pileti esitajale õiguse Ürituse külastamiseks.
 5. Pilet – prinditud või elektrooniline pilet, mis tagab selle esitajale õiguse
  sissepääsuks Üritusele ja Ürituse mittetoimumisel nõuda Korraldajalt Pileti tagasiostu.
 6. FC Elva – MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva, registrikood 80134163.
 7. Pool – Kasutaja ja FC Elva eraldi; Pooled – Kasutaja ja FC Elva koos ja ühiselt.
 8. Veebisait – Internetikeskkond www.jalkafest.ee
 9. Üritus – Korraldaja poolt üldsusele korraldatav meelelahutus­, avaliku elu, äri­ või reklaamsündmus, sh esinemine, etendus, kontsert, disko, spordivõistlus, näitus, mess, konverents, konkurss, oksjon vms sündmus, mille külastamiseks tuleb lunastada pääse ehk Pilet.

2. Andmed FC Elva kohta

 1. MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva, Reg.nr. 80134163, KMKR nr EE100785885.
  Address: Kirde 2a, Elva 61506, telefon: +372 521 6916, e-mail: fcelva@fcelva.ee.
 2. Vahendamisega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused tuleb esitada e­-posti aadressil pilet@fcelva.ee.

3. Müügileping

 1. FC Elva haldab Veebisaiti, mille kaudu saab sõlmida FC Elva ja Kasutajate vahelisi Müügilepinguid.
 2. Müügilepingu täitmise eest vastutab FC Elva. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab Pileti ostjale FC Elva, mis vastutab Pileti ostja ees nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ja täitmise eest. Kasutajal on õigus piletist loobuda vastavalt Eesti sedausest tulenevatele õigustele, piletist loobumiseks palun võtta ühendust FC Elvaga kirjalikult e-­posti aadressil pilet@fcelva.ee.
 3. Pileteid saab osta maktes pangalingi või krediitkaardiga, makseid võetakse vastu ainult eurodes.
 4. Kui Müügileping FC Elva ja Kasutaja vahel on sõlmitud, edastab FC Elva Kasutajale ostetud elektroonilise Pileti e­posti teel, piletit on võimalik ka printida.

4. Kasutaja kinnitused, õigused ja kohustused

 1. Veebisaidil mistahes toimingu tegemisega kinnitab Kasutaja, et:
  – ta on vähemalt 18­aastane teovõimeline füüsiline isik (alla 18­aastane isik kinnitab, et tal on Veebisaidi kasutamiseks, sh Pileti ostmiseks, seadusliku esindaja vastav nõusolek ja viimaselt selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks saadud rahalised vahendid); või
  – ta on juriidilise isiku esindaja, kellel on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel Veebisaiti kasutada ja sellele juriidilisele isikule kohustusi võtta; ja
  – ta täidab nõuetekohaselt kõiki Kasutamistingimusi; ja
  – tarbijast Kasutaja on teadlik, et tal puudub Müügilepingust taganemise õigus võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 72 2 kohaselt.
 2. Kasutaja kohustub esitama Veebisaidi kasutajaks registreerumisel tõesed isikuandmed ning kasutama kehtivat e­posti aadressi.
 3. Kasutajal on õigus pärast FC Elvaga Müügilepingu sõlmimist nõuda Pileti väljastamist, võttes arvesse käesolevates Kasutustingimustes toodut.
 4. Kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega Veebisaidi toimimisse ja tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda Veebisaidi ülekoormamine või selle toimimise häired, on keelatud. Veebisaidi kasutamise monitooring (jälgimine, loendamine) ja saadud andmete kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on mistahes eesmärkidel keelatud.

5. FC Elva õigused, kohustused ja vastutus

 1. FC Elval on õigus katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada Kasutaja Veebisaidilt, kui FC Elva kahtlustab, et Kasutaja toimib ebaausalt või seadusevastaselt.
 2. FC Elval on õigus igal ajal piirata Kasutaja poolt ostetavate Piletite arvu ja katkestada lubatust suurema koguse Piletite ostutehingud. FC Elval on õigus müüdavate Piletite arvu piirata mh Veebisaidi ostukorvi seadistustega.
 3. FC Elva ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda.
 4. FC Elva ei vastuta Pileti kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui Pilet satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse e­posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud e­posti aadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu). FC Elva ei vastuta hävinud, kaotatud, varastatud ega rikutud Piletite eest.
 5. FC Elva ei kontrolli Pileti esitaja ja Pileti ostnud isiku samasust ega vastuta sellest tingitud mistahes kahjude eest.
 6. Juhul, kui FC Elva peaks siiski tekkima õigusaktidest tulenevalt vastutus, siis on see vastutus igal juhul piiratud Kasutaja poolt tasutud Pileti hinnaga.

6. Intellektuaalne omand

 1. FC Elvale kuuluvad kõik autoriõigused Veebisaidile ja selle koosseisus olevatele teostele, sealhulgas tarkvarale, tekstidele, andmebaasidele ja graafilisele kujundusele.
 2. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma FC Elva eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebisaiti ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.
 3. Kasutaja või muu isiku poolt Veebisaidi või selle koosseisu kuuluvate teoste ilma FC Elva eelneva nõusolekuta kasutamine või neile viitamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.

7. Isikuandmete kaitse

 1. Kasutaja isikuandmete töötlejaks on FC Elva. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga.
 2. Töödeldavad isikuandmed on andmed, mida Kasutaja Veebisaidil esitab, kui ta sisestab andmeid Piletite ostmiseks. Sellisteks andmeteks on nt Kasutaja nimi, e­posti aadress, telefoni number ja makse teostamiseks vajalikud andmed.
 3. FC Elva kasutab isikuandmeid Kasutajale teenuste osutamiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada Veebisaidil Kasutajatele Piletite müüki.

8. Lõppsätted

 1. Kasutustingimused jõustuvad FC Elva ja Kasutaja vahel hetkest, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub Veebisaiti kasutama.
 2. Kasutustingimusi on FC Elva õigus muuta avaldades vastavasisulise info Veebisaidil. Muudatused jõustuvad Veebisaidil avaldamisest.
 3. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimustes toodud sätete kehtivust. Kui mõni Kasutustingimuste säte on tüüptingimusena tühine, on selline säte kehtiv, kui Kasutajaks ei ole tarbija.
 4. Veebisaidi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele FC Elva ja Kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Poolte vahel käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Tartu maakohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras. Kui Poolte vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Tartu Maakohtus. Tarbijast Kasutaja võib vaidluse korral pöörduda ka tarbijavaidluste komisjoni, mille veebiaadress on www.komisjon.ee või paluda kaebus lahendada ODR platvormil (internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm), mille veebiaadress on ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kehtivad alates 18.06.2018